Algemene voorwaarden activiteiten

Artikel 1 Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de touroperator/verhuurder enerzijds en de reiziger(s) anderzijds. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de touroperator gedaan met uitzondering van de bedrijfsevenementen (zie algemene voorwaarden bedrijfsevenementen). De reiziger aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een reisovereenkomst met touroperator.

 

Artikel 2 Begripsbepaling

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “touroperator” Experiencewaterland, gevestigd en kantoorhoudende te Uitdam. Als touroperator biedt hij de reiziger van te voren georganiseerde reizen aan.
 2. Onder “reiziger” wordt verstaan de wederpartij van de touroperator, ook wel de hoofdboeker, of degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard.
 3. Onder ‘’reisovereenkomst’’ wordt verstaan de overeenkomst waarbij Experiencewaterland zich jegens de reiziger verplicht tot het leveren van een van te voren georganiseerde reis.

Artikel 3 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

 1. Zodra de reiziger het aanbod van de touroperator rechtstreeks of via bemiddeling van een boekingskantoor heeft aanvaard, is er een overeenkomst tot stand gekomen. De reiziger ontvangt na de totstandkoming van de overeenkomst een schriftelijke of elektronische bevestiging.
 2. De reiziger is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, welke uit de overeenkomst voortvloeien.
 3. Het aanbod van de touroperator is vrijblijvend en kan mogelijk worden herroepen. De herroeping dient uiterlijk binnen 24 uren na aanvaarding te geschieden zonder opgaaf van redenen.
 4. Indien de overeengekomen Experience is opgenomen in een publicatie van de touroperator maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst. Kennelijke fouten en vergissingen binden de touroperator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
 5. De reis- en vertrektijden welke in de reisbescheiden staan vermeld, gelden als definitieve tijden. De touroperator kan hier alleen van afwijken indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.

Artikel 4 Informatievoorziening

De reiziger dient bij het sluiten van een overeenkomst met touroperator zorg te dragen voor het verstrekken van alle gegevens (bijzonderheden omtrent hoedanigheid en samenstelling daarbij inbegrepen) van reiziger zelf en medereizigers. Blijft reiziger hiermee in gebreke dan kan hij door de touroperator van deelname van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

Artikel 5 Verzekeringen

De reiziger draagt zelf zorg voor alle benodigde reis-, ongevallen- en/of annuleringsverzekeringen. Touroperator wijst reiziger op deze verzekeringen in de schriftelijke bevestiging.

Artikel 6 Reisbescheiden

 1. De touroperator zorgt ervoor dat de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger zijn, tenzij dit redelijkerwijs niet van de touroperator kan worden gevergd. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld aan de touroperator.
 2. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek, geeft de touroperator aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig heeft ontvangen, meldt hij dit onverwijld aan de touroperator.

Artikel 7 Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de tot stand gekomen overeenkomst kunnen alleen op verzoek van de reiziger plaatsvinden, tot 7 dagen voor vertrek.
 2. De touroperator kan wijzigingen in de overeenkomst weigeren, naar alle redelijkheid en billijkheid, indien het verzoek tot wijziging, dan wel zwaarwegende omstandigheden, een wijziging voor touroperator niet toelaten.
 3. Indien sprake is van een weigering door touroperator heeft de reiziger het recht om de Experience te annuleren. Reiziger is dan annuleringskosten verschuldigd conform artikel 9.
 4. De touroperator kan wijzigingen aanbrengen indien er zich omstandigheden voordoen die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van de touroperator aan bepalingen van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevorderd. De touroperator deelt wijzigingen uiterlijk 48 uur voor de datum van vertrek aan reiziger mede.
 5. De touroperator doet binnen de bovenstaande 48 uur een alternatief aanbod. Het vervangende aanbod dient gelijkwaardig te zijn aan de eerst aangeboden tour, dan wel beter. Bij het aanbieden van een gelijkwaardige Experience houdt de touroperator rekening met de volgende omstandigheden:
  – de samenstelling van het reisgezelschap
  – de bijzondere eigenschappen/persoonlijke omstandigheden van de reiziger(s)
  – de door de reiziger verlangde afwijkingen, waar de touroperator zich schriftelijk mee akkoord heeft verklaard.
 6. De reiziger kan de wijziging of het alternatieve aanbod afwijzen. Deze afwijzing dient binnen 24 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar te worden gemaakt. In dat geval kan de touroperator binnen 24 uur na ontvangst van de mededeling van de reiziger de overeenkomst onmiddellijk opzeggen. De reiziger heeft dan recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom of een gedeelte daarvan, indien de tour reeds een aanvang heeft genomen. Daarnaast kan de reiziger eventueel aanspraak maken op schadevergoeding, tenzij de schade aan hemzelf te wijten is of er sprake is van overmacht.
 7. Indien de oorzaak van de wijziging is te wijten aan een omstandigheid welke aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de wijziging kan worden toegerekend aan de touroperator, komt de daaruit voortvloeiende schade voor zijn rekening. Is de wijziging noch toe te rekenen aan de reiziger, noch aan de touroperator, dan draagt ieder zijn eigen schade. Indien de touroperator geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van de besparing. Een en ander te vermeerderen met wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten, welke buitengerechtelijke kosten ad 15% van de hoofdsom bedragen.
 8. Tot 4 weken voor de vertrekdatum kan de reiziger zich laten vervangen door een ander, mits de bij de uitvoering betrokken dienstverleners daar geen bezwaar tegen hebben. De reiziger is gehouden om eventuele extra kosten ten gevolge van de in-de-plaats-stelling aan de touroperator te vergoeden.
 9. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende reizigers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop annuleringskosten van toepassing zijn conform artikel 9.
 10. Wijzigingen dienen immer schriftelijk te geschieden. De datum van ontvangt van het schriftelijke verzoek tot wijziging van de reiziger geldt als wijzigingsdatum.

Artikel 8 Annulering (onderstaande geldt niet voor kampeervlot)
a. Indien de reiziger een overeenkomst met de touroperator annuleert, is de reiziger de volgende annuleringskosten verschuldigd:
– bij annulering tot de 60ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 10% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 60ste dag (inclusief) tot de 7e  dag (exclusief) voor de vertrekdag: 25% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 6 dag (inclusief) tot, of op, de vertrekdag of later: 100% van de reissom.

– bij watersportproducten zoals (kajakken, suppen, picknickvlot, kampeervlot) geldt een uitzondering m.b.t. het weer. Bij windkracht 5bft en hoger in combinatie met hevige regen kunnen deze activiteiten kosteloos geannuleerd worden. Wanneer u annuleert bij twijfelachtig weer wordt de dag erna bepaald of de situatie onveilig was. Wanneer dit niet het geval is wordt alsnog het volledige bedrag in rekening gebracht.

b. Wordt een overeenkomst, welke betrekking heeft op een Experience geboekt voor meerdere reizigers, geannuleerd, dan geldt zij als een annulering voor alle reizigers en dienen alle reizigers de vergoeding onder lid a te voldoen. Het is echter mogelijk dat een groep reizigers de overeenkomst voortzet. De reizigers dienen dan de reissom te voldoen, welke aan deze groepsgrootte is gerelateerd. Reeds ontvangen annuleringsgelden zullen op de nieuwe reissom in mindering worden gebracht.

 1. De touroperator kan de overeenkomst opzeggen indien er zich omstandigheden voordoen die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van de touroperator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevorderd.
 2. Indien de oorzaak van de opzegging door de touroperator is te wijten aan een omstandigheid welke aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de opzegging kan worden toegerekend aan de touroperator, komt de daaruit voortvloeiende schade voor zijn rekening. Is de opzegging noch toe te rekenen aan de reiziger, noch aan de touroperator, dan draagt ieder zijn eigen schade. Indien de touroperator geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van de besparing.

Artikel 9 Betaling

 1. De betaling ad 100% van de reissom dient uiterlijk binnen 2 weken voor de dag van vertrek te zijn voldaan op de wijze zoals aangegeven door de touroperator.
 2. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in gebreke. Touroperator stelt reiziger schriftelijk in gebreke en geeft reiziger een termijn ad 7 dagen om de betaling alsnog te voldoen. Na de 7 dagen is reiziger in verzuim. De overeenkomst wordt geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De touroperator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten ad 30% in rekening te brengen.
 3. In geval de reiziger niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de reiziger over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 4. Buiten het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de krachtens deze voorwaarden verschuldigde rente, is de touroperator gerechtigd van de reiziger alle kosten te vorderen die door niet of niet-tijdige betaling door de reiziger zijn veroorzaakt, daaronder begrepen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, welke buitengerechtelijke kosten een percentage ad 15 % van de hoofdsom bedragen.

Artikel 10 Verplichtingen van partijen

 1. Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de reiziger(s), zoals oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde faciliteiten en/of materialen geven de touroperator het recht tot onmiddellijke opschorting van de verplichtingen en uitvoering van de overeenkomst.
 2. De reiziger(s) is/zijn gehouden tot naleving van alle aanwijzingen door touroperator of diens vertegenwoordiger gegeven om een goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
 3. De reiziger(s) die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de overeenkomst in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door touroperator of diens vertegenwoordiger van de Experience worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten reiziger of de reiziger onder wiens verantwoordelijkheid deze reiziger deelneemt.
 4. Indien de reiziger de leeftijd van 17 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige reiziger dient de minderjarige reiziger de touroperator in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen.

Artikel 11 Auteurswet
Touroperator gebruikt, foto’s, dan wel andere opnames die tijdens de tour zijn gemaakt en waar reiziger(s) opstaan, voor promotiedoeleinden. Indien reiziger(s) hiertegen bezwaar wensen te maken, kan dit via schriftelijke weg bij de touroperator, binnen 14 dagen na de datum van de tour waarop de opnames zijn gemaakt.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan een Experience geschiedt voor risico van de reiziger(s). Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van touroperator zelf, is touroperator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die reizigers lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de tour, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn. Eveneens is aansprakelijkheid uitgesloten indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
 2. Indien touroperator toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de reisovereenkomst, is touroperator aansprakelijk voor vergoeding van de schade die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie tot maximaal een bedrag van drie maal de reissom, tenzij uit de wet anders voortvloeit.
 3. De aansprakelijkheid van touroperator voor derving van reisgenot is beperkt tot ten hoogste eenmaal het bedrag van de reissom.
 4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van touroperator en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

Artikel 13 Klachten
Indien de reiziger een klacht wenst in te dienen tegen touroperator, dan wel tegen de uitvoerder namens touroperator, dient de klacht eerstens aan de uitvoerder ter plaatse te worden gemeld en voorts bij de touroperator schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend binnen 14 dagen nadat hetgeen over geklaagd wordt zich heeft voorgedaan. Heeft de tour in het geheel geen doorgang gevonden, dan geldt een termijn van 14 dagen na de oorspronkelijke vertrekdatum. Klachten worden niet in behandeling genomen, indien de klachten niet tijdig ter plaatse aan de uitvoerder of touroperator zelf zijn gemeld, tenzij de reiziger ter zake redelijkerwijs geen verwijt treft.

Artikel 14 Geschillen
Op alle geschillen tussen touroperator en reiziger is Nederlands recht van toepassing.

Wij hopen dat u een leuk moment